KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Tanımlar

işbu KVKK Aydınlatma Metninde yer alan;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Şirket: Fennes Home Mimarlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni

Fennes Home: Şirket tarafından işletilen işletmenin adını,

Web Sitesi: Şirket mülkiyetindeki www.fenneshome.com domainine yerleşik web sitesi’ni,

Sözleşme: Üyeler ile Şirket arasında akdedilen “Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi”’ni veya özellikle belirtildiği hallerde müşteriler ile akdedilen Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’ni ,

Aydınlatma Metni: İşbu KVKK Aydınlatma Metni’ni,

Kullanıcı(lar): Web Sitesi’ne çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)’i

Üye(ler): Web Sitesi’ne bilgilerini vererek kayıt olan ve üyelik sıfatını kazanan gerçek kişiler’i

Müşteri(ler): Şirket ya da Fennes Home ile Mesafeli Satış Sözleşmesi ya da Satış Sözleşmesi akdeden gerçek ya da tüzel kişi(ler)’i

İçerik(ler): Web Sitesi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, ses kaydı, video v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler’i

Ürün(ler): Şirket ya da Fennes Home tarafından websitesinde, mağazada, sosyal medya platformlarında gösterilen müşteri tarafından özel sipariş verilerek bir benzeri hazırlanacak olan özel üretim ürün(ler)’i

Mağaza: Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Fatih Caddesi No:337 İç kapı No :4 Arnavutköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ticari işletmeyi,

Link(ler): Web Sitesi üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Web Sitesi'ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)’ı

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

İfade eder.

Aydınlatma Metni’nin amacı ve Genel Hükümler

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, “Fennes Home Mimarlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi” (bundan sonra “Şirket” ya da “Fennes Home” olarak adlandırılabilir) tarafından yönetilmekte www.fenneshome.com adresinde (bundan sonra “Web Sitesi” olarak bahsedilebilir) yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen, kullanıcıların www.fenneshome.com'u kullanımı ile ya da Müşteriler’in sair diğer yollar ile  sipariş vermeleri ile (mağazadan sipariş, mail yoluyla sipariş, sosyal medya platformları üzerinden başlatılmak üzere mail yoluyla sonlandırılmış siparişler) ilgili olarak ŞİRKET tarafından toplanan veya kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin ŞİRKET’e verdikleri ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak; kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmak ve bu suretle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Şirket ve/veya Fennes Home, işbu Aydınlatma Metni’ni her zaman ve değişikliklerden önce kullanıcılara bildirerek kendi hüküm ve tasarrufu altında www.fenneshome.com web adresinde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler www.fenneshome.com web adresinde yeni ya da tadil metnin yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı/Üye’ler ve Müşteri(ler) www.fenneshome.com'u ziyaret etmek ve/veya web sitesi üzerinden veya mağazadan alışveriş, sosyal medya hesapları, telefon kanalları dahil olmak üzere mail ile onaylanmak kaydıyla diğer sair yollarla işlem yapmak ile işbu Aydınlatma Metni’ni okumuş ve rıza göstermiş sayılır.

Veri Sorumlusu

Tüm veri işleme süreçlerine ilişkin olarak sizinle ilgili işlenen kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan aşağıda adres ve iletişim bilgileri detaylı olarak yer almakta olan Fennes Home Mimarlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’dir.

Şirket Adresi: Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Fatih Caddesi No:337 İç kapı No :4 Arnavutköy/İstanbul

Telefon Numarası (Kurumsal): 0850 308 5014

E-Posta adresi: [email protected]

Kep Adresi:  [email protected]

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşbu “İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında yer alan B ve D alt başlıkları uyarınca toplanan saklanan ve işlenen kişisel verileriniz kurulacak olan sözleşmenin mesafeli sözleşme niteliğinde olması halinde, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Şirket’e yüklediği ön bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için KVKK md.5/2c uyarınca sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle toplanabilecek saklanabilecek ve işlenebilecektir.

A: Web sitesi ziyaretiniz

Toplanan ve İşlenen Kişisel Verileriniz şunlardan ibarettir;

1. Web Sitesi Trafik Bilgileri (IP Adresi, Bağlantı zamanı, Ziyaret Edilen sayfa)

2. Çerez Bilgileri

Web Sitesi Trafik Bilgileriniz, KVKK Md.5/2a'ya istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesinde düzenlenmiş bulunan yer sağlayıcının sorumluluğu ile ilgili hükümlerin yüklediği kanuni gereklilikleri yerine getirmek hukuki sebebine dayanılarak ve faaliyetlerimizin kanunlara ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun yürütülmesi, ziyaretçi takibinin sağlanması ve kayıtlarının oluşturulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Çerez Bilgileriniz, KVKK Md.5/2f’deki hukuki sebebe dayanılarak pazarlama ve analiz çalışmalarımızın yürütülmesi, kampanya ve promosyon süreçlerimizin yürütülmesi ve reklam süreçlerinin tamamlanması amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

B:Ürün Arama/ Satın Alma/ İptal ve İade Süreçleriniz

Ürün arama işlemi yaparken kanunen “Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı” sıfatı ile “İlgili Kişi” olarak tanımlanırsınız. Bu süreçte toplanan ve işlenen kişisel verileriniz şunlardan ibarettir;

 1. Ürün arama işleminiz sırasında girdiğiniz bilgiler, (Ürün tipi, renk, malzeme, ölçü ve bunlarla sınırlı olmamak üzere arama yaparken ürün(ler)le ilgili  kullandığınız sair diğer seçimleriniz)
 2. Seçilen ürün(ler) ile ilgili olarak giriş yaptığınız verileriniz (Ürün tipi, malzeme, ölçü vb.)

Ürün arama işleminiz sırasında girdiğiniz bilgiler KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle ve Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi ile Mesafeli/Doğrudan Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’nin kurulması için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak, hizmet ve satış  süreçlerimizin tam ve eksiksiz yürütülmesini temin etmek, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, saklama ve arşiv hizmetlerimizin işleyişini sağlamak ve iletişim hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Ürün arama işlemlerinize istinaden tarayıcınızın tuttuğu, sakladığı ve/veya işleyeceği veriler Şirket ve/veya Fennes Home ve işletmekte olduğu www.fenneshome.com'un kontrolü dışındadır. Bu verilerle ilgili olarak şirketimiz ve yürütmekte olduğu web hizmetleri sorumlu tutulamaz.

Ürün siparişi verme ve satın alma işlemi gerçekleştirirken kanunen “Ürün veya Hizmet Alan Kişi” sıfatı ile kanun tarafından “İlgili Kişi” olarak tanımlanırsınız. Bu süreçte toplanan ve işlenen kişisel verileriniz şunlardan ibarettir:

 1. İşlem güvenliğine ilişkin ziyaret bilgileriniz. (IP adresi, bağlantı zamanı, bağlantı bitiş zamanı, kullanılan IP protokolü, aktarılan veri miktarı, ziyaret edilen sayfa ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlem güvenliğine ilişkin sair diğer bilgiler)
 2. Kimlik bilgileriniz (Ad-Soyad)
 3. Adres Bilgileriniz (Ürün(ler)in teslimat adresi, fatura adresi)
 4. Ödeme Bilgileriniz (Kredi Kartı, Mail Order, Peşin veya Taksitli Satışa İlişkin bilgileriniz, fiyatlar, ücret, vergi dairesi,  vergi numarası ve sözleşmenin ifası için gerekli olabilecek sair diğer bilgiler)
 5. İletişim Bilgileriniz (Cep telefonu numarası, İş yeri telefon numarası, ev telefon numarası, teslim edilecek kişiye ait telefon numarası, siparişin onaylanması ve teslimat süreçleriyle ilgili olmak kaydıyla e-posta adresiniz)
 6. Müşteri Özel Ürün Seçim Bilgileriniz. (Şirket’in sizin için özel üreteceği ürünün tipi, ebatı, malzeme seçimi ve sair ürünle ilgili diğer özel istek ve ihtiyaçlarınıza dair bilgiler)
 7. Hukuki işlem Bilgileriniz (Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ön bilgilendirmeyi okuduğunuz anladığınız ve sözleşmesel yükümlülüklerinize rıza gösterdiğinize dair teyit, seçtiğiniz ürünün bir benzerinin sizin istediğiniz ölçü ve diğer niteliklerde Şirket’çe özel olarak üretileceğine ve cayma hakkı kullanılmayacağına dair açıkça bilgilendirildiğinize dair teyit)

İşlem güvenliğine ilişkin ziyaret bilgileriniz, KVKK Md.5/2a’ya istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'ndaki Internet Kanunu’nun 4. Ve 7/2. maddeleri başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle mevzuatın yüklediği kanuni gereklilikleri yerine getirmek hukuki sebebine dayanılarak ve faaliyetlerimizin kanunlara ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun yürütülmesi, ziyaretçi takibinin sağlanması ve kayıtlarının oluşturulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Kimlik bilgileriniz KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi ile Mesafeli/Doğrudan Mal Üretim ve Satış Sözleşmelerine istinaden ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması ve saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Kimlik Bilgileriniz yine KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 5’deki hukuki yükümlülüklerimiz ve Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Kimlik Bilgileriniz ayrıca KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatı hükümleri uyarınca; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Adres Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesine istinaden ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Adres Bilgileriniz, KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 5’deki hukuki yükümlülüklerimiz ve Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Adres Bilgileriniz, KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatı hükümleri uyarınca; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Ödeme Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi ile Mesafeli/Doğrudan Mal üretim ve Satış Sözleşmelerine istinaden finansal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve muhasebe işlerini yürütülmesi ile ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ödeme bilgileriniz, KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 5’deki hukuki yükümlülüklerimiz ve Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.  Ödeme bilgileriniz KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla ve zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ödeme bilgileriniz KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda Kredi kartı bilgilerini yetkili tedarikçilerimiz vasıtasıyla saklamayı istemeniz halinde ürün/hizmet operasyon ve satış süreçleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Adres Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ile Mesafeli/Doğrudan Mal üretim ve Satış Sözleşmelerine istinaden ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Adres Bilgileriniz, KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 5’deki hukuki yükümlülüklerimiz ve Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.  Adres Bilgileriniz, KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla ve zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

İletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ile Mesafeli/Doğrudan Mal üretim ve Satış Sözleşmelerine istinaden ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. İletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 5’deki yükümlülüklerimiz ve Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne  ve  Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik Md. 13’de belirtilen  Ticari Elektronik İleti - Onay Kayıtları'na istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. İletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda ve Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde iletişim, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Müşteri Özel Ürün Seçim Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’ne istinaden sipariş verdiğiniz ürünün  üretimini sağlamak ve satış ve teslimat süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Hukuki işlem bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesine istinaden; bilgi güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Hukuki işlem bilgileriniz KVKK Md.5/2e’de düzenlenen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak, sizinle akdedilecek olan Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’ne istinaden sipariş verdiğiniz satın aldığınız ürünün 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca mağazadan ürün siparişi verdiğiniz hallerde cayma hakkınızın bulunmadığı ve her halükarda tarafınızla akdedilecek Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’nin Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerden olduğundan cayma hakkının kullanılamayacağı konusunda ve diğer hususlarda ön bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getirmek ve bunun ispatı için gerekli olması sebebiyle toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Şirketin sunduğu ürünler seri üretim veya stok mal olmadığından tüketicinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilen mallardan sayılmaktadır, bu yönüyle siparişin üretimine başlandıktan sonra cayma hakkının kullanılması sözleşmenin iptalinin sağlanması ya da ürün teslim edildikten sonra üretici Şirket’ten kaynaklandığı ispat edilen bir ayıp ortaya çıkmadıkça iade kabul edilmemektedir. Nitekim Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği bu hususları belirtmekte ve mağazadan işlem yapılan durumlarda da esas itibariyle cayma hakkını tanımamaktadır. Bu hususlara karşın müşteri memnuniyeti politikası ya da Şirket’ten kaynaklandığı ispat edilen hatalar sebebiyle ortaya çıkabilecek ayıplar nezdinde ve üretime geçilmeden önce gerçekleşecek iptal taleplerinizde “Ürün veya Hizmet Alan Kişi” sıfatı ile kanun tarafından “İlgili Kişi” olarak tanımlanırsınız. Bu süreçte toplanan ve işlenen kişisel verileriniz şunlardan ibarettir:

 1. Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No)
 2. Sipariş Bilgileriniz
 3. Ödeme Bilgileriniz
 4. İletişim Bilgileriniz (Telefon numarası (Mobil), E-posta)

Kimlik bilgileriniz KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi ile Mesafeli/Doğrudan Mal Üretim ve Satış Sözleşmelerine istinaden iptal işlemine ilişkin olarak saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Kimlik Bilgileriniz yine KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 5’deki hukuki yükümlülüklerimiz ve Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Kimlik Bilgileriniz ayrıca KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatı hükümleri uyarınca; zorunlu olması sebebiyle, Mal Üretim ve Satış Sözleşmesine istinaden iptal işlemine ilişkin olarak saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Sipariş bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi ve Mesafeli/Doğrudan Mal Üretim ve Satış Sözleşmelerine istinaden iptal işlemine ilişkin olarak saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Sipariş bilgileriniz yine KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 5 ve Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne ve Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatı hükümlerine istinaden; zorunlu olması sebebiyle, saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Ödeme Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi ile Mesafeli/Doğrudan Mal üretim ve Satım Sözleşmelerine istinaden iptal işlemine ilişkin olarak sipariş tutarının iadesinin sağlanması, vergisel yükümlülüklerimiz dahil olmak üzere mali/muhasebe hususlarındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ödeme bilgileriniz KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla ve zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

İletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi ile Mesafeli/Doğrudan Mal üretim ve Satım Sözleşmelerine istinaden iptal işlemine ilişkin olarak saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. İletişim bilgileriniz yine KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için  Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatı hükümlerine  ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 5’deki yükümlülüklerimiz ve Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

C. Üyelik ve Üçüncü kişilerin sizin adınıza yaptığı işlemlerle ilgili olarak işletilen süreçlerle ilgili olarak toplanan saklanan ve işlenen verileriniz.

Web sitesine üye olurken kanunen “Ürün veya Hizmet Alan Kişi” sıfatı ile kanun tarafından “İlgili Kişi” olarak tanımlanırsınız. Bu süreçte toplanan ve işlenen kişisel verileriniz şunlardan ibarettir:

 1. İşlem güvenliğine ilişkin ziyaret bilgileriniz. (Kullanıcı adı, kullanıcı şifre ve parolası, IP adresi, bağlantı zamanı, bağlantı bitiş zamanı, kullanılan IP protokolü, aktarılan veri miktarı, ziyaret edilen sayfa ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlem güvenliğine ilişkin sair diğer bilgiler)
 2. Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No)
 3. Ödeme Bilgileriniz (Kredi kartı bilgileri, fiyatlar, ücret, vergi dairesi, vergi numarası, vergi, kredi kart Numarası, kredi kartı son Kullanım tarihi, kredi kartı güvenlik numarası)
 4. İletişim Bilgileriniz (Telefon numarası, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta)
 5. Hukuki işlem bilgileriniz (Aydınlatma Metni Okundu Bilgisi , Açık Rıza Onayı, Veri Silme Talebi)
 6. E-Ticarete ilişkin kayıtlarınız.

İşlem güvenliğine ilişkin bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesine istinaden ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması, saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Kimlik bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesine istinaden; bilgi güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması, saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Kimlik bilgilerinize ilişkin bilgileriniz KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Ödeme bilgileriniz KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

İletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesine istinaden; bilgi güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması, saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. İletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne  ve  Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik Md. 13’de belirtilen  Ticari Elektronik İleti - Onay Kayıtları'na istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. iletişim bilgileriniz, KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda ve Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde iletişim, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Hukuki işlem bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesine istinaden; bilgi güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması, saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

E-ticarete ilişkin kayıtlarınız, müşteri işlem kayıtları KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne  ve  Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik Md. 13’de belirtilen  Ticari Elektronik İleti - Onay Kayıtları'na istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileri Şirket tarafından işlenen siz, web sitesine üye olmanız sebebiyle "Ürün veya Hizmet Alan Kişi” sıfatı ile kanun tarafından da “İlgili Kişi” olarak kabul edilmektesiniz. Üçüncü bir kişinin sizin adınıza ürün/hizmet alımı gerçekleştirmesi hallerinde kişisel verileriniz bu üçüncü kişi vasıtasıyla elde edilir. Eğer bu işlem bilginiz ve onayınız dışında gerçekleşmiş ise Şirket ile iletişime geçmelisiniz. Bu durumda işlenen kişisel verileriniz şunlardan ibarettir:

 1. Kimlik Bilgileriniz
 2. Müşteri Özel Ürün Seçim Bilgileriniz
 3. İletişim bilgileriniz
 4. Adres Bilgileriniz

Üçüncü bir kişinin sizin ad ve namınıza şirketin web sitesini ve sosyal medya hesapları ve telefon kanalı dahil olmak üzere mail yolu ile siparişi kesinleştirmiş olması kaydıyla ürün siparişi vermesi durumunda yukarıda belirtilen kişisel verileriniz KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi ile  Mesafeli/Doğrudan Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi'ne istinaden ürün üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması ve saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz yine üçüncü bir kişinin sizi yararlandırıcı biçimde sözleşme kurması halinde KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’deki Madde 11/2’de belirtilen Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü’ne istinaden; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ayrıca KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,, Vergi Usul Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatı hükümleri uyarınca; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

D. Mağaza’dan gerçekleşen satın alma işlemleriniz sırasında ve siparişiniz süresince  toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz.

 1. Kimlik bilgileriniz (Ad-Soyad)
 2. Adres Bilgileriniz (Ürün(ler)in teslimat adresi, fatura adresi)
 3. Ödeme Bilgileriniz (Kredi Kartı, Mail Order, Peşin veya Taksitli Satışa İlişkin bilgileriniz, fiyatlar, ücret, vergi dairesi,  vergi numarası ve sözleşmenin ifası için gerekli olabilecek sair diğer bilgiler)
 4. İletişim Bilgileriniz (Cep telefonu numarası, İş yeri telefon numarası, ev telefon numarası, teslim edilecek kişiye ait telefon numarası, siparişin onaylanması ve teslimat süreçleriyle ilgili olmak kaydıyla e-posta adresiniz)
 5. Müşteri Özel Ürün Seçim Bilgileriniz. (Şirket’in sizin için özel üreteceği ürünün tipi, ebatı, malzeme seçimi ve sair ürünle ilgili diğer özel istek ve ihtiyaçlarınıza dair bilgiler)
 6. Hukuki işlem Bilgileriniz (Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ön bilgilendirmeyi okuduğunuz anladığınız ve sözleşmesel yükümlülüklerinize rıza gösterdiğinize dair teyit, seçtiğiniz ürünün bir benzerinin sizin istediğiniz ölçü ve diğer niteliklerde Şirket’çe özel olarak üretileceğine ve cayma hakkı kullanılmayacağına dair açıkça bilgilendirildiğinize dair teyit)

Kimlik bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’ne istinaden; bilgi güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin tamamlanması, saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve müşteri ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Kimlik bilgilerinize ilişkin bilgileriniz KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,, Vergi Usul Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatı hükümleri uyarınca; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Adres Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’ne istinaden ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Adres Bilgileriniz, KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,, Vergi Usul Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatı hükümleri uyarınca; zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

İletişim Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’ne istinaden ürün/hizmet satış ve teslimat süreçlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Müşteri Özel Ürün Seçim Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’ne istinaden sipariş verdiğiniz ürünün  üretimini sağlamak ve satış ve teslimat süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Ödeme Bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’ne istinaden finansal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve muhasebe işlerini yürütülmesi ile ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ödeme bilgileriniz KVKK Md.5/2ç’de açıkça belirtildiği üzere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla ve zorunlu olması sebebiyle, ürün hizmet üretim, sunum, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Hukuki işlem bilgileriniz, KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak sizinle akdedilecek olan Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesine istinaden; bilgi güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Hukuki işlem bilgileriniz KVKK Md.5/2e’de düzenlenen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak, sizinle akdedilecek olan Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’ne istinaden sipariş verdiğiniz satın aldığınız ürünün 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca mağazadan ürün siparişi verdiğiniz hallerde cayma hakkınızın bulunmadığı ve her halükarda tarafınızla akdedilecek Mal Üretim ve Satım Sözleşmesi’nin Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerden olduğundan cayma hakkının kullanılamayacağı konusunda ve diğer hususlarda ön bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getirmek ve bunun ispatı için gerekli olması sebebiyle toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

E. Web sitesi üzerinden iletişim formu kullanmak suretiyle Şirket ile iletişime geçmeniz halinde toplanan saklanan ve işlenen kişisel verileriniz.

Web sitemizi ziyaret ederek iletişim formu üzerinden bizimle iletişime geçen Kullanıcı/Üye “Ziyaretçi" sıfatıyla kanun tarafından “İlgili Kişi” olarak kabul edilmektedir. Bu süreçte toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz şu şekildedir:

 1. Kimlik Bilgileriniz (Ad, soyad)
 2. İletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası)
 3. Müşteri işlem bilgileriniz (Talebiniz, Talebinizle ilgili hizmetler)

Yukarıda sayılı kişisel verileriniz KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK Md. 5/2f’de belirtildiği üzere meşru menfaatlerimizin var olması hukuki sebepleriyle, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet ve satış  süreçlerimizin tam ve eksiksiz yürütülmesini temin etmek, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, saklama ve arşiv hizmetlerimizin işleyişini sağlamak ve iletişim hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

F. Diğer sebeplerle toplanabilecek, saklanabilecek ve işlenebilecek kişisel verileriniz.

Adli Süreçlerle İlgili Olarak; Kanun’un 28.maddesindeki istisnalar dışında Şirket’in taraf olduğu uyuşmazlık ve bunlarla ilgili Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, uyuşmazlık önleyici tedbirlerin alınabilmesi ve Şikayet ve taleplerin yönetilebilmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/2c’de belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK Md.5/2ç’de belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve KVKK Md. 5/2f’ de belirtilen İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, sipariş ve müşteri bilgileriniz ile hukuki seçim bilgileriniz toplanabilecek, saklanabilecek ve işlenebilecektir.

Müşteri Memnuniyeti Çalışmalarımız ile İlgili Olarak, kimlik bilgileriniz ve işitsel kayıt verileriniz KVKK Md.5/2c’de belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK Md. 5/2f’ de belirtilen İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik işlemlerin yürütülmesi, telefon yoluyla gelen talep ve şikayetlerin takibi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla toplanabilecek, saklanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Kişisel Veriler aşağıda gösterilen amaçlarla yine aşağıda gösterilen üçüncü kişilere, Veri İşleyicilere, aktarılabilir:

 • Arşivleme faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla yurt içinde veya yurt dışında bulunan İş Ortaklarımıza,
 • Ödeme Çözümleri konusunda destek aldığımız yetkili ödeme kuruluşlarına ve bankalara,
 • Müşteri ilişkileri ve iletişim yönetimi alanlarında hizmet aldığımız İş Ortaklarımıza,
 • Hukuki konuların güvence altına alınması amacıyla avukatlık ve hukuki danışmanlık alanında hizmet veren İş Ortaklarımıza
 • Mahkemeler, icra daireleri ve diğer yetkili yargı organlarınca talep edilmesi halinde yetkili yargı organlarına,
 • Hizmet iletişimi kapsamında ilgili hizmet sağlayıcılara.

Aktarımın açık rızaya dayandırıldığı hallerde, İlgili Kişi’nin açık rızasını geri çekme talebinde bulunması durumunda, Şirket, bu tür bir bildirim imkânsız olmadığı veya orantısız çaba gerektirmediği sürece, Kişisel Verileri aktardığı üçüncü tarafları bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir.

Aktarımın gerçekleştirildiği üçüncü taraflar ile Şirket arasında kurulan sözleşmelerde, en az kanunun öngördüğü asgari şartlar dahilinde kişisel verilerin korunmasına ve gizliliğine ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

Üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerezler Hakkında Bilgilendirme’yi inceleyebilirsiniz.

İstisnai durumlarda iade talebiniz kabul edildiği takdirde iptal edilen tutarı alışveriş yaptığınız kartınıza ve/veya hesabınıza iade edebilmek için ilgili ödeme ve finansal bilgilerinizi de bankalar ile paylaştığımızı belirtmek isteriz.

Eğer size ait bir iletişim bilgisi iletilmemiş ise, sipariş ile ilgili oluşturulan belgeler, bilgilerinizi bize iletip size yararlandırıcı işlem gerçekleştiren üçüncü kişilere iletilir. Bu bilgi ve belgelerin size tam ve doğru aktarımından adınıza işlem yapan üçüncü kişi sorumludur.

Hukuki veya ticari taleplerinize bağlı işlemlerin yürütülmesi amacı ile ilgili tedarikçilerimiz ile paylaşılması mümkündür.

Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin edinildiği ülke dışındaki ülkelere aktarılabilir. Bu ülkeler, İlgili kişilerin ikametlerinin veya tabiiyetlerinin bulunduğu ülke ile aynı derecede veri koruma düzenlemelerine sahip olmayabilir.

Kişisel Veriler Şirket tarafından Türkiye dışındaki ülkelere aktarıldığında, aktarılan ülkede yeterli korumanın Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları doğrultusunda bulunması şartı aranmaktadır. Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerle Şirket arasında kurulan ticari sözleşmelerin tümünde en az Fennes Home Veri Politikası’nda belirtilen koruma tedbirlerinin ilgili üçüncü kişiler tarafından alınacağına dair taahhüt aranmaktadır.

Kişisel Verilerin işlenmesi ve saklanmaları hakkında temel prensiplerimiz;

Kişisel verilerinizi toplarken, saklarken ve işlerken riayet ettiğimiz temel prensiplerimiz şunlardır;

 1. Hukuka, mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun olarak bu süreçleri işletmek
 2. Sunduğumuz hizmetlerin amacına uygun olarak ve sadece bunlarla sınırlı kalarak verileri  toplamak saklamak ve işlemek
 3. Kanunun ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı süre kadar toplanan ve işlenen kişisel verileri saklamak, ilgili yasal sürelerin dolmasıyla beraber bu verileri anonimleştirmek ya da silmek.
 4. Toplanan, saklanan ve işlenen tüm kişisel veriler gizlidir ve Fennes Home da bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve üyelerimizin ve kullanıcılarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde de kişisel verilerin korunması hususundaki mevzuat ve standartlara riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

Kişisel Verilerin saklanma süreleri, yürürlükteki kanunlar ve düzenlemeler uyarınca belirlenir ve bu süre sonunda Kişisel Veriler, Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak güvenli bir şekilde imha edilir.

Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin alınan teknik ve idari tedbirler Fennes Home Veri Politikası’nda düzenlenmiştir.

Şirket, İlgili Kişilerden edinilen kişisel verileri, yürürlükteki mevzuat daha uzun bir saklama süresi gerektirmedikçe veya izin vermedikçe, yalnızca toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Saklama süresinin sona ermesi veya İlgili Kişinin silme talebi üzerine Şirket, kişisel verileri kalıcı olarak imha edilmesini sağlayacak ve daha sonra işlenmesini önleyecek şekilde derhal silecek veya anonim hale getirecektir.

Şirket, verileri burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak saklar, bu düzenlemelerin başlıcaları şunlardır:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)

Yukarıda sayılanlara halel getirmeksizin, Şirket kişisel verileri yasal yükümlülüklerine uymak, uyuşmazlıkları çözmek, haklarını kullanmak veya meşru menfaatlerini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde saklayabilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunmanız mümkün değildir.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız mevcut olup bu haklarınızı veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi toplayan, saklayan ve işleyen şirketimize başvurmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru

Başvurunuzu;

 • Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Fatih Caddesi No:337 İç kapı No :4 Arnavutköy/İstanbul adresine yazılı olarak;
 • [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • Daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

 

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile ulaşabilirsiniz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.